Body

智能回收推廣車2023年11月的活動時間表如下:

日期 時間 地點
7.11.2023 09:30 - 12:30 大角咀海輝道8號浪澄灣
7.11.2023 14:00 - 17:00 大角咀海輝道8號浪澄灣
8.11.2023 09:30 - 12:30 坪洋三鄉村公所
8.11.2023 14:30 - 17:30 紅磡船景街黃埔花園第五期青樺苑對出空地(港鐵黃埔站C2地面出口)
9.11.2023 09:30 - 12:30 九龍灣宏冠道 8號
9.11.2023 14:00 - 17:00 九龍灣宏冠道 8號
10.11.2023 09:30 - 12:30 粉嶺聯興路39號瓏山1號
10.11.2023 14:00 - 17:00 粉嶺聯興路39號瓏山1號
11.11.2023 09:30 - 12:30 鑽石山斧山道185號宏景花園
11.11.2023 14:00 - 17:00 鑽石山斧山道185號宏景花園
12.11.2023 12:00 - 18:00 綠在觀塘
14.11.2023 09:30 - 12:30 紅磡佛光街1A號家邦樓對出空地
14.11.2023 13:30 - 16:30 紅磡佛光街1A號家邦樓對出空地
15.11.2023 09:30 - 12:30 東涌富東路6號富東廣場對出空地
15.11.2023 13:30 - 16:30 東涌富東路6號富東廣場對出空地
16.11.2023 09:30 - 12:30 寶達邨達喜樓側空地
16.11.2023 14:30 - 17:30 慈樂邨二期廣場
17.11.2023 09:30 - 12:30 荃灣大河道98號全城滙地下迴旋處
17.11.2023 13:30 - 16:30 荃灣大河道98號全城滙地下迴旋處
18.11.2023 09:30 - 12:30 沙田碧濤花園會所對出近健身室
18.11.2023 14:00 - 17:00 沙田碧濤花園會所對出近健身室
19.11.2023 09:30 - 12:30 大角咀海輝道18號一號銀海 2/F平台
19.11.2023 14:30 - 17:30 京士柏衛理道18君頤峰平台車路-第7、第8座中間
21.11.2023 09:30 - 12:30 青衣青綠街18號綠悠雅苑第1座對出
21.11.2023 13:30 - 16:30 青衣青綠街18號綠悠雅苑第1座對出
22.11.2023 09:30 - 12:30 葵涌麗瑤邨富瑤樓地下
22.11.2023 14:30 - 17:30 天悅邨悅泰樓對出空地
23.11.2023 09:00 - 12:00 柴灣峰華邨曉峰樓對出空地
23.11.2023 14:00 - 17:00 麗港城第1及4期保安服務中心前
24.11.2023 09:30 - 12:30 紅磡德豐街7號黃埔花園5期青樺苑8座對出空地
24.11.2023 14:30 - 17:30 香港中文大學本部范克廉樓文化廣場對出空地
25.11.2023 09:30 - 12:30 元朗錦田沙埔村
25.11.2023 14:30 - 17:30 尖沙咀柯士甸道西10號Grand Austin 第五座
26.11.2023 09:30 - 12:30 筆架山延坪道帝景峰住客會所正門
26.11.2023 13:30 - 16:30 筆架山延坪道帝景峰住客會所正門
28.11.2023 09:30 - 12:30 日出康城
28.11.2023 14:00 - 17:00 日出康城
29.11.2023 09:30 - 12:30 愛民邨衛民樓4樓平台外
29.11.2023 14:30 - 17:30 皇后大道中99號中環中心 (中環中心皇后大道中旁的士落客處)
30.11.2023 09:30 - 12:30 愛東邨愛善樓側空地
30.11.2023 14:30 - 17:30 沙田秦石邨石晶樓對出空地
惡劣天氣安排
如香港天文台發出三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅色或黑色暴雨警告信號或政府作出超強颱風後的「極端情況」公布,活動將會取消。
如活動因天氣或其他特殊情況而取消,恕不另行通知。